Information wanted

INLIGTING GESOEK
Ons soek nog inligting oor die vroeë jare van Vanderkloof.
Indien U enige afskrifte van die ou nuusblaaie “Chariot” of die eerste 12 uitgawes van ‘Die Skakel’ aan ons beskikbaar kan stel om die ‘Vanderkloof Historiese Joernaal’ meer volledig te maak, dit sal aan U terug besorg word.

Die ’Vanderkloof Historiese Joernaal’ sal binnekort op hierdie webwerf gepubliseer word en krediet word gegee vir alle bydraes.

Kontak ons deur info@vanderkloofdam.co.za

INFORMATION WANTED
Information about the early years of Vanderkloof.
Should you have any copies of the old news papers the “Chariot” or any of the first 12 issues of “Die Skakel” and are prepared to make these available to us, in order to make the “Vanderkloof Historical Journal” more complete, these will be returned to you.

The ‘Vanderkloof Historical Journal’ will soon be published on this website and credit is given for all contributions.

Please contact us via info@vanderkloofdam.co.za

Related posts

Leave a Reply